ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind măsuri pentru ducerea la îndeplinire a Legii nr.339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31 ianuarie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. „a" și alin. (3) lit.”b”, precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea Organigramei Primăriei municipiului Vatra Dornei și a Statului de functii în cadrul Serviciului DSIE cu două posturi de specialitate de natură contractuală, de consilier manager de proiect.

Art.2 Condițiile de ocupare a acestor posturi, conform Legii nr.339/2007 sunt de studii superioare de lungă durată și certificat de atestare ca specialist manager de proiect.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Serviciul DSIE, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează

ILIE BOANCHEȘ Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

VATRA DORNEI

31.01.2008

NR.19