ROMÂNIA                                     

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea întocmirii   documentaţiei tehnice şi economice necesare finanţării din fonduri structurale a obiectivului ,,Regenerare urbană a Centrului istoric al municipiului Vatra Dornei”.

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18.12.2008

 

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilierul local Constantin Huţanu, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile  din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.“c”,  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

              Art. 1 Se aprobă întocmirea documentaţiei tehnice şi economice necesare finanţării din fonduri structurale a obiectivului ,,Regenerare urbană a Centrului istoric al municipiului Vatra Dornei”.

 

      Art. 2 Sumele necesare întocmirii documentaţiei prevăzute la  art. 1 vor fi suportate de la bugetul local.

      Art. 3 Iniţiatorul proiectului va participa la toate fazele de derulare a obiectivului prevăzut la  art. 1.

      Art. 4 Primarul municipiului, prin DSIE şi serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IORDACHE GHEORGHE

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

 

Vatra Dornei

18.12.2008

NR.193