ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind acordul de principiu în vederea schimbului de imobile între municipiul Vatra Dornei şi Cocoreanu Marilena Carmen

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18.12.2008

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Urmare a Sentinţei nr. 467/2006 definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 233/2008 a Curţii de apel Suceava ;

            În temeiul dispoziţiilor  art. 45alin. (3) precum şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă, de principiu, schimbul de imobile-teren în echivalent valoric dintre municipiul Vatra Dornei şi Cocoreanu Marilena Carmen pentru suprafaţa de 300 mp teren identic cu PT 36/42, urmare a  Sentinţei nr. 467/2006 definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 233/2008 a Curţii de apel Suceava .

            Art. 2 Primarul municipiului, prin Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IORDACHE GHEORGHE

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

18.12.2008

NR.194