ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1500 lei pentru Asociaţia ,, Părinţi, adolescenţi şi prieteni la Vatra Dornei”

 

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,întrunit în şedinţă ordinară în data de 18.12.2008

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1500 lei, pentru Asociaţia ,, Părinţi, adolescenţi şi prieteni la Vatra Dornei”, în vederea realizării celei de a II-a ediţii a programului ,,Un Crăciun pentru fiecare”.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

          Art. 3 Primarul, prin   Serviciul buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IORDACHE GHEORGHE

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

18.12.2008

NR.195