ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea HCL nr. 158/2008  privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 505 mp situat în str. Republicii nr.5, aferent imobilului proprietate a SC GIMIL SERV SRL

 

          Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18.12.2008

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile OUG nr. 94/2000, republicată cu modificările şi completările ulterioare, adresa nr. 22603/2008 a Instituţiei Prefectului-jud. Suceava şi adresa nr. 33012/2008 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri care au aparţinut cultelor religioase;

          În temeiul dispoziţiilor  art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

           Art.1 Se revocă HCL nr. 158/2008  privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 505 mp situat în str. Republicii nr.5, aferent imobilului proprietate a SC GIMIL SERV SRL.

          Art. 2        Primarul municipiului, prin Compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IORDACHE GHEORGHE

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

Vatra Dornei

18.12.2008

NR.197