ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  modificarea HCL nr.98/2008 privind acordul în vederea  înfiinţării , construirii şi finanţării unui adăpost pentru animale în zona Buliceni”

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei,  judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18.12.2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În conformitate cu prevederile  Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor şi ale Ordinului nr. 31/523/ 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor;

          În baza Legii nr. 273/2006 privind finanaţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36  alin. (2) lit. “c” şi alin.(5) lit. “b”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1 Se modifică si se completează HCL nr.98/2008 astfel:

 

,,Art.1 Se  aprobă achizitionarea unei suprafete de teren, în vederea înfiinţării, construirii şi finanţării unui adăpost pentru animale”.

Art.2 Pretul de achizitie al terenului se va stabili de către comisia de negociere .”

 

Art. 2  Primarul municipiului, prin compartimentul cadastru şi DADP va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

IORDACHE GHEORGHE

 

 

Contrasemnează

Secretar municipiu

Petronela Vlasa

 

 

 

Vatra Dornei

18.12.2008

NR.198