ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli

al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2008 și a Programului anual de investiții -2008

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31 ianuarie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.19 alin.(1), art.39 alin (6) și art.71 alin.(1) din Legea nr.273/2006 - privind finanțele publice locale, cap.4 din Legea nr.388/2007 a bugetului de stat pe anul 2008;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. „b" și alin. (4) lit.”a”, precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală -Republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Vatra Dornei, bugetele instituțiilor subordonate, pentru anul 2008, cu veniturile, respectiv cheltuielile detaliate în anexele ce fac parte integrantă din prezenta hotătâre, bugetele instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, bugetul împrumuturilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul de venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local, conform anexelor la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă programul anual de investiții publice pe anul 2008, ca anexă la bugetul inițial, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează

ILIE BOANCHEȘ Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

VATRA DORNEI

14.02.2008

NR.20