ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modului de utilizare a fondului de rulment

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31 ianuarie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr.273/2006 - privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. „b" și alin. (4) lit.”a”, precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală - Republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă utilizarea fondul de rulment pe anul 2008 în sumă de 1.580.339,28 lei pentru:

* acoperirea golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile anului curent, cu suma de 393.339,28 lei precum și pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exercițiului bugetar;

* finanțarea unor investiții din competența autorităților administrației publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul colectivității, cu suma de 1.187.000 lei..

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul buget contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează

ILIE BOANCHEȘ Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

VATRA DORNEI

14.02.2008

NR.21