ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, cotelor de teren aferente spațiului comercial din Str.Mihai Eminescu nr.28, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru S.C. “Marcant” S.R.L, proprietara construcțiilor

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31 ianuarie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală - Republicată;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin.5 lit.”b” art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafetei de 170,40 mp, reprezentând cotele de teren aferente spațiului comercial, proprietate privată a S.C.” Marcant” S.R.L. situat în Str. Mihai Eminescu, nr.28, după cum urmează:

- o suprafața de 57,51 mp, teren aferent parcelei topo nr. 422/28 –C1-UI, reprezentând cota de 27 % din 28% din CF 10.425.

- o suprafața de 100,11 mp, teren aferent parcelei topo nr., 420/28 –C1-U V, reprezentând cota de 47% din 28% din CF 10.426.

- o suprafața de 12,78 mp, teren aferent parcelei topo nr., 420/28 –C1-U VII, reprezentând cota de 6% din 28% din CF 10.428

Art.2 Prețul de vânzare, al terenului de la art.1, se stabilește la 50 euro/mp, conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea prețurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea integrală în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Serviciul Urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează

ILIE BOANCHEȘ Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

VATRA DORNEI

14.02.2008

NR.23