ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării, suprafetei de 72,6 mp teren situat în Str.Mihai Eminescu nr.30, către Dr.Benchea Macsim Sînziana, în vederea extinderii cabinetului medical individual de psihiatrie și homeopatie

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință ordinară în data de 31 ianuarie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.15, lit.”e” din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea construcțiilor ;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” , alin. (5) lit. ,,a,, precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001.– a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă concesionarea, fără licitație publică, a suprafeței de 72,6 mp teren situat în strada Mihai Eminescu nr.30, către Dr.Benchea Macsim Sînziana., în vederea extinderii cabinetului medical individual de psihiatrie și homeopatie, proprietatea particulară a acesteia.

Art. 2 Durata concesiunii se stabilește la 49 de ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

Art. 3 Nivelul redevenței se stabilește la 50 euro /mp, conform HCL nr147/2006, cu plata prețului în 2 ani la cursul leu/euro din ziua plății.

Art. 4 Contractul de concesiune va fi încheiat în termen de 20 zile, după achitarea tuturor debitelor restante către bugetul local.

Art. 5 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri și Serviciu de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează

ILIE BOANCHEȘ Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

VATRA DORNEI

14.02.2008

NR.25