ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării suprafetei de 231 mp, teren situat în Str.Calea Transilvaniei , nr.22A, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru SC ROMADI COM SRL

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31 ianuarie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală - Republicată;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin.5 lit.”b” art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafetei de 231 mp, teren situat în Str.Calea Transilvaniei, nr.22A, identic cu parte din parcela 2253/4 _din CF 2742 cu respectarea dreptului de preemțiune pentru SC ROMADI COM SRL, proprietara construcției.

Art.2 Prețul de vânzare, al terenului de la art.1, se stabilește la 30 euro/mp, conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea prețurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea integrală unui avans în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar restul în 12 rate egale lunare.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Serviciul Urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează

ILIE BOANCHEȘ Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

 

 

VATRA DORNEI

14.02.2008

NR.27