ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

modificarea și completarea HCL nr.83/30.05.2006 privind “aprobarea contractării unui împrumut de la BRD – Groupe Societe Generale S.A.”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31 ianuarie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Având în vedere HCL nr.101/28.06.2007 privind aprobarea suplimentării programului de asfaltări cu Str.Gării, Str.Vicilicilor și Str.Minierei;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică și se completează art.1 din HCL nr.83/30.05.2006 privind aprobarea contractării unui împrumut de la BRD – Groupe Societe Generale S.A., cu următoarele obiective de investiții :

Reabilitarea străzilor:Gării, Vicilicilor, Miniera și parțial Oborului.

Art.2 Celelalte prevederi din HCL nr.83/2006 rămân valabile.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează

ILIE BOANCHEȘ Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

14.02.2008

NR.28