ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării organigramei și a statului de funcții al Primăriei municipiului Vatra Dornei

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31 ianuarie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile HCL nr. 1/2007 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții modificată prin HCl nr.139/2007;

În conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. „a" și alin. (3) lit.”b”, precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea Organigramei Primăriei municipiului Vatra Dornei în cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public cu activitățile:

Art. 2 Se aprobă modificarea și completarea statului de funcții pentru aparatul de lucru al Primarului și Serviciul de urbanism cu un post de inginer constructor.

Art. 3 Se completează Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Administrare a Domeniului Public cu activitățile prevăzute la art. 1 al prezentei hotărâri.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Resurse Umane va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează

ILIE BOANCHEȘ Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

VATRA DORNEI

14.02.2008

NR.29