ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea taxei de branșare pentru utilizatorii de energie termică din Municipiul Vatra Dornei

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31 ianuarie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 32 lit.c din Legea nr.325/2006 –serviciului public de alimentare cu energie termică;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. „d" și alin. (6) lit.”a”, pct.14, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală - Republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă taxa pentru eliberarea avizului de racordare la apă caldă menajeră și/sau încălzire, în sumă de 50 lei –la persoane fizice și 100 lei la persoane juridice, pentru utilizatorii de energie termică în sistem centralizat în Municipiul Vatra Dornei.

Art. 2 Primarul municipiului, prin DADP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează

ILIE BOANCHEȘ Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

VATRA DORNEI

31.01.2008

NR.3