ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

aprobarea  folosirii cu titlu gratuit a terenurilor din domeniul public al  Municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava, pentru  lucrări de executie, întretinere şi reparatii a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale de către operatorul de distributie care va concesiona serviciul public de distribuţie a gazelor naturale  de la Ministerul Economiei şi Finanţelor

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.351/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit. “a” pct.14 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se  aprobă folosirea cu titlu gratuit a terenurilor din domeniul public al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, pentru lucrările de execuţie, întreţinere şi  reparaţii a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, precum şi pentru organizarea de şantier, lucrări neexecutate până în prezent, pe durata realizării investiţiei, de către operatorul de distribuţie, care va concesiona serviciul public de distribuţie a gazelor naturale de la Ministerul Economiei şi Finanţelor.

          Art. 2. Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              Contrasemnează

                ICHIM GHEORGHE                                           Secretarul Municipiului

                                                                                                     Jr. Eugenia Agapi

 

VATRA DORNEI

10.03.2008

NR.30