ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei nominale cu persoanele pentru acordarea subvenţiei la construirea de locuinţe proprietate personală, conform OUG nr.51/2006

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de  28 martie 2008

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.166/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor;

Având în vedere procesul verbal nr. 7240/19.03.2008  a Comisiei de analiza a solicitarilor pentru acordarea sprijinului la construirea de locuinţe proprietate personală constituita prin HCL 157/26.09.2007 ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă lista nominală cu persoanele pentru acordarea subventiei la construirea de locuinţe proprietate personală, conform procesului verbal al comisiei de analiză a solicitărilor pentru acordarea sprijinului la construirea de locuinţe proprietate personală, astfel:

Ř            Budai Ionel

Art.2.Lista cu propuneri va fi transmisă Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în vederea aprobării acordării subvenţiei.

Art.3 Primarul Municipiului prin Comisia de analiză a solicitărilor, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              Contrasemneaza,

Gheorghe ICHIM                                               Secretarul Municipiului

                                                                                             Jr. Eugenia AGAPI

 

VATRA DORNEI

28.03.2008

NR.31