ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea locuinţelor sociale, realizate prin mansardarea tronsonului A al Blocului nr.1 Podu Verde precum  şi repartizarea imobilului situat în Str.Lumea Nouă, nr.21

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de  28 martie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 şi ale HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.”c” şi alin.5 lit. “b”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale Republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă lista nominală de repartizare a celor 4 unităţi locative (1 apartament cu 2 camere şi 3 garsoniere) din mansarda tronsonului A al Blocului 1 – Podu Verde,  precum şi repartizarea imobilului situat în Str.Lumea Nouă, nr.21, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Compartimentul locativ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează

  Gheorghe ICHIM                                               Secretarul Municipiului

                                                                                   Jr. Eugenia Agapi

 

VATRA DORNEI

28.03.2008

NR.32