ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea întocmirii unui raport de reevaluare a terenurilor

pe zone şi subzone de amplasare

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,  judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de  28 martie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“cşi alin.(5) lit. .“c”, precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă întocmirea unui raport de reevaluare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, în funcţie de zonele şi subzonele de amplasare.

Art. 2 Finanţarea întocmirii raportului se va face de la bugetul local.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget contabilitate şi Compartimentul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează

  Gheorghe ICHIM                                               Secretarul Municipiului

                                                                                   Jr. Eugenia Agapi

 

 

 

VATRA DORNEI

28.03.2008

NR.33