ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

aprobarea cofinanţării  unui Proiect Educaţional, propus de Liceul Teoretic „Ion Luca”Vatra Dornei, în cadrul programului de granturi pentru dezvoltare şcolară

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de  28 martie 2008

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."e" şi alin.7 lit."a", precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă cofinanţarea unui proiect educaţional, propus de Liceul Teoretic „Ion Luca”Vatra Dornei, în cadrul programului de granturi pentru dezvoltare şcolară reprezentând minim 10% din totalul cheltuielilor eligibile.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate şi Serviciul DSIE, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează

  Gheorghe ICHIM                                               Secretarul Municipiului

                                                                                   Jr. Eugenia Agapi

 

VATRA DORNEI

28.03.2008

NR.34