ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea acordului de principiu, în vederea realizării schimbului de teren situat în Dealu Negru- Telescaun proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu suprafata de teren echivalentă situată în comuna Dorna Arini, proprietatea domnului Chiforescu Stelian, în vederea amenajării unei pârtii de ski

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de  28 martie 2008

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu  prevederile Legii nr.213/1998 privind  proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."e" şi alin.7 lit."a", precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se dă acordul de principiu, în vederea realizării schimbului de teren din zona  Dealu Negru – Telescaun, din domeniul privat  al Municipiului Vatra Dornei, cu suprafata de teren echivalentă, situată în comuna Dorna Arini proprietatea domnului Chiforescu Stelian.

Art.2. Schimbul  terenului prevăzut la art.1, se face exclusiv în vederea amenajării de către Chiforescu Stelian, a  unei pârtii de ski.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate şi Serviciul DSIE, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  Contrasemnează,

  Gheorghe ICHIM                                               Secretarul Municipiului

                                                                                   Jr. Eugenia AGAPI

 

VATRA DORNEI

28.03.2008

NR.35