ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vânzării suprafetei de 26 mp, teren situat în Str.Ouşorului, nr.7A,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru  Joltea Dumitru, aferent construcţiei proprietate personală.

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de  28 martie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafeţei de 26 mp  teren, identic cu  parte din parcela 1754/2 din CF 5627 şi parte din parcela topo 1754/1 din CF 4295, teren aferent construcţiei proprietate particulară, situată în Str.Ousorului, nr.7A, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Joltea Dumitru.

Art. 2 Preţul de vânzare al terenului de la art.1, se stabileşte la 25 euro/mp, conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea integrală în momentul încheierii contractului de vânzare - cumpărare.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează,

  Gheorghe ICHIM                                               Secretarul Municipiului

                                                                                   Jr. Eugenia AGAPI

 

VATRA DORNEI

28.03.2008

NR.38