ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor fonduri pentru achiziţia de carburanţi pentru

Poliţia municipiului Vatra Dornei  şi Jandarmeria Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de  28 martie 2008 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.273/2006 - privind finanţele publice locale, precum si Legea nr.114/1996 a  locuintei Republicata;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.5 lit.“a” si alin.6 pct.7, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 5000 lei, pentru achiziţia de carburanţi în vederea susţinerii consumului mijloacelor auto de intervenţie, pentru Poliţia municipiului Vatra Dornei.

Art. 2 Se aprobă alocarea sumei de 5000 lei, pentru achiziţia de carburanţi în vederea susţinerii consumului mijloacelor auto de intervenţie, pentru Jandarmeria municipiului Vatra Dornei

Art. 3 Primarul, prin Serviciul buget contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează,

  Gheorghe ICHIM                                               Secretarul Municipiului

                                                                                   Jr. Eugenia AGAPI

 

VATRA DORNEI

28.03.2008

NR.39