ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea diferenței de cost pentru gigacaloria produsă pe bază de motorină, în lunile noiembrie-decembrie 2007, la centrala termică pe deșeuri din lemn

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31 ianuarie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile HCL nr.124/2006 privind aprobarea prețului local de facturare în municipiul Vatra Dornei la energia termică furnizată populației;

În conformitate cu prevederile O.G. nr.36/2006, privind instituirea prețurilor de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate și a Ordinului comun ANRE nr.21/2006 și ANRSC nr.514/2006 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor locale de referință și a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și alin. (6) lit.”a”pct.14, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale –Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă, diferenta de cost pentru gigacaloria produsă pe bază de motorină la centrala termică pe deșeuri din lemn, în lunile noiembrie – decembrie, cu suma de 28.236 lei +TVA, reprezentând contravaloarea a 9266,5 litri motorină.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează

ILIE BOANCHEȘ Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

VATRA DORNEI

31.01.2008

NR.4