ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

 privind  aprobarea cofinanţării  lucrărilor de construcţie a Şcolii Generale nr.4, cu 1/3 din valoarea devizului general

 

 Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de  28 martie 2008 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă  cofinantarea  executării lucrărilor de constructie  Şcolii  generale nr.4, cu 1/3 din valoarea licitată, adică 1.040.334 lei.

Art.2. Consiliul local îşi însuşeşte licitaţia organizată de Unitatea de implementare a Ministerului Educatiei şi Cercetării şi va achita lucrările executate către constructor, după recepţionarea lucrării de către finanţatori.

Art.3. Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate şi Serviciul de urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează,

  Gheorghe ICHIM                                               Secretarul Municipiului

                                                                                   Jr. Eugenia AGAPI

 

 

VATRA DORNEI

28.03.2008

NR.41