ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de  Transport în

regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului

Vatra – Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra - Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de  28 martie 2008 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu:

- Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare;                                                                                                                                               - Ordinul nr. 356/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003;                În temeiul art.36, alin. (1), alin. (2) lit. d, şi alin. (6) lit. a, pct.14, şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.- (1) Serviciile de transport persoane şi bunuri sau mărfuri în regim de taxi fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi se desfăşoară sub controlul, conducerea şi coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale.

                 (2) Serviciile de transport în regim de taxi se efectuează numai de către transportatori autorizaţi de către Primăria municipiului Vatra - Dornei, în baza contractelor de atribuire în gestiune delegată a acestor servicii.

Art.2.- Se aprobă Regulamentul de organizare şi efectuare a transportului în regim de taxi pe teritoriul municipiului Vatra - Dornei, conform anexei nr. 1.

Art.3.- (1) Se aprobă pentru transportul de persoane în regim de taxi un număr de 25 autorizaţii taxi.

(2) Se aprobă pentru transportul de bunuri sau mărfuri în regim de taxi un număr de 2 autorizaţii taxi.

(3) Se aprobă pentru transportul de persoane în regim de taxi un număr de 3 autorizaţii sezoniere.

Art.4.- Autoturismele taxi pentru transportul de persoane şi bunuri vor avea obligatoriu cupola caroseriei şi stâlpii de susţinere a acesteia de culoare galbenă.

Art.5.- Se aprobă un tarif maximal pentru transportul de persoane în regim de taxi, după cum urmează:

a)     tariful de distanţă va fi:

-         tarif de zi (între orele 0600 – 2200) 3 lei/km

-         tarif de noapte (între orele 2200 – 0600) 4,50 lei/km

b)    tariful pe timp lei/oră va fi de zece ori tariful lei/km

c)     tariful de pornire va fi egal cu tariful de distanţă (lei/km ) aplicat.

Art.6.- Se aprobă modelele de autorizaţie de transport persoane/bunuri în regim de taxi şi autorizaţie taxi conform anexelor nr. 2 şi nr. 3, precum şi lista locurilor de aşteptare pentru taxiuri conform anexei nr. 4.

Art.7.- Se aprobă modelul contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi, conform anexei nr. 5.

Art.8.- Se aprobă nivelul taxelor care se vor percepe pentru autorizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi, conform anexei nr. 6.

Art.9.- Se aprobă modelul unic al ecusonului care se aplică pe autoturismele taxi de transport persoane şi transport bunuri, conform anexei nr. 7.

Art.10.- Anexele 1 – 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Vatra – Dornei nr. 33/2004 privind transportul în regim de taxi pe teritoriul municipiului Vatra – Dornei şi Hotărârea Consiliului Local al municipiului Vatra – Dornei nr.69/2006 privind stabilirea locurilor de aşteptare pentru taxiuri în municipiul Vatra – Dornei..

Art.12.- Primarul Municipiului Vatra - Dornei, prin compartimentul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează,

  Gheorghe ICHIM                                               Secretarul Municipiului

                                                                                   Jr. Eugenia AGAPI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

28.03.2008

NR.42