ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea de ajutoare în alimente cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti unor persoane singure şi familii cu venituri reduse

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de  28 martie 2008 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”d” şi alin.6 pct. 2 , precum şi art 45 alin.1 din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale - Republicată ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă suma de 7500 lei RON necesară acordării de pachete cu produse alimentare persoanelor singure şi familiilor cu venituri reduse.

Art. 2 Se vor acorda 300 de pachete, fiecare în valoare de 25 lei RON, conţinând produse alimentare de strictă necesitate.

         Art. 3 Această sumă va fi alocată de la bugetul local, capitolul Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii, subcapitolul-cheltuieli materiale şi servicii, alte acţiuni privind asistenţa socială.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcţia de asistenţă socială şi Serviciul Buget-contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează,

  Gheorghe ICHIM                                               Secretarul Municipiului

                                                                                   Jr. Eugenia AGAPI

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

28.03.2008

NR.43