ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea Regulamentului de Organizare şi functionare a Serviciului de transport public local în Municipiul Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de  28 martie 2008 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările si completările ulterioare;prevederile Ordinului Ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/23.11.2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92 /2007; prevederile Ordinului Ministrului transporturilor nr. 972 din 3.10.2007pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

În temeiul disp.art.36 alin.(2) lit.”d”, şi alin.6 pct.14 şi art.45(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- Republicată;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. (1) Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Vatra Dornei prezentat în anexa nr.1.

(2) Se aprobă programul de circulaţie al mijloacelor de transport public local de persoane prezentat în anexa nr.2.

Art.2. – Hotărârea are caracter normativ şi intră în vigoare după 30 de zile de la adoptare prin aducerea la cunoştinţă publică de către Serviciul public municipal “Direcţia de Administrare a Domeniului Public”.

Art.3. Art.3 Primarul Municipiului prin DADP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează,

  Gheorghe ICHIM                                               Secretarul Municipiului

                                                                                   Jr. Eugenia AGAPI

 

 

VATRA DORNEI

28.03.2008

NR.44