ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind   alocarea sumei de 30.000 lei pentru schimbarea filtrelor de apă la staţia de  captare- tratare apă Roşu

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

 întrunit în şedinţă ordinară în data de  28 martie 2008 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”d” şi alin.6 pct. 14, precum şi art 45 alin.1 din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale - Republicată ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă  alocarea sumei de 30.000 lei, necesară  schimbării filtrelor de apă la staţia de  captare- tratare apă Roşu.

Art. 2 Primarul municipiului, prin  Serviciul Buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează,

  Gheorghe ICHIM                                               Secretarul Municipiului

                                                                                   Jr. Eugenia AGAPI

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

28.03.2008

NR.45