ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.110/2006  pentru concesionarea, prin licitaţie publică, a două suprafeţe de teren,  situat  în str. Podu Verde şi cealaltă în str. Unirii, în vederea construirii  unor magazine tip supermarket”

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

 întrunit în şedinţă ordinară în data de  28 martie 2008 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.2 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin. (5) lit.”b”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă,  modificarea art.2 din HCL nr.110/2006 care va avea următorul cuprins:

Art. 2 Se aprobă concesionarea, prin licitaţie publică, a unei suprafeţe de 3400 mp  teren,  situat în Str. Unirii nr.66-78,  aflat in proprietatea Municipiului Vatra Dornei,  cu destinaţia de spital.

Art. 3 Nivelul de pornire la licitaţie  va fi de 30 euro/mp.

Art. 4 Durata concesiunii se stabileşte la 49 de ani, cu posibilitatea de prelungire.

Art. 5 Primarul, prin Serviciul Venituri, Compartimentul Cadastru şi Serviciul buget contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează,

  Gheorghe ICHIM                                               Secretarul Municipiului

                                                                                   Jr. Eugenia AGAPI

 

 

 

VATRA DORNEI

28.03.2008

NR.46