ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 21.187/29.06.2007, pentru spatiul cu alta destinatie decât cea de locuinţă, situat in municipiul Vatra Dornei, Str. Gării, nr.2

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.2 din contractul de închiriere nr.21.187/29.06.2007;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”c” şi alin.5 lit.”a”, precum şi art 45 alin.1 din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale - Republicată ;

 

 

H O T A R A S T E:

Art.1 Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr.21.187/29.06.2007, pentru CLUBUL SPORTIV DE ARTE MARŢIALE “MUSEIDO, privind spatiul cu alta destinatie decât cel de locuinţă, situat in municipiul Vatra Dornei, str. Gării, nr.2, in suprafata de 50 mp, avand destinatia de Club de  arte marţiale.

Art.2 Durata  inchirierii este de 4 ani, începând cu 1 iunie 2008.

Art.3 Pretul chiriei va fi cel stabilit prin HCL nr.92/2007 privind  taxele si impozitele locale pe 2008.

Art.4Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează,

  Gheorghe ICHIM                                               Secretarul Municipiului

                                                                                   Jr. Eugenia AGAPI

VATRA DORNEI

28.03.2008

NR.48