ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea HCL nr.174/2006 privind aprobarea vânzării unor suprafeţe de teren situate în str. Republicii nr.5, aferente imobilului proprietate, către SC GIMIL SERV SRL”

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

 întrunit în şedinţă ordinară în data de  28 martie 2008 

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.15, lit.”e” din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea construcţiilor ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” , alin. (5) lit. ,,a,, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001.– a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1 Se revocă HCL nr.174/2006 privind aprobarea “vânzării unor suprafeţe de teren situate în str. Republicii nr.5, aferente imobilului proprietate, către SC GIMIL SERV SRL”.

            Art.2 Se aprobă trecerea  din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei, a suprafetei de 2468 mp, teren identic cu parcela topo 387/1 din CF 7638 şi parte din parcela topo 2300/1 din CF 4180, teren aferent Hotelului Carol, a căilor de acces, spatiu verde, terasă şi parcare, situată în Str.Republicii, nr.5.

         Art.3 Datele  din inventarul domeniului public, atestat prin Anexa nr.6 la HG nr.1357/2001, pozitia 93, se modifică în mod corespunzător.

        Art.4 Se  aprobă concesionarea fără licitatie publică a suprafetei de 2468 mp, teren identic cu parcela 387/1 din CF 7638 şi parte din parcela topo 2300/1 din CF 4180, teren aferent Hotelului Carol, a căilor de acces, spatiu verde, terasă şi parcare, situată în Str.Republicii, nr.5, către SC GIMIL SERV SRL - proprietara construcţiilor, în vederea extinderii , modernizării şi bunei functionări a spatiului existent.

        Art.5 Durata concesiunii se stabileşte la 49 de ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

       Art. 6 Nivelul redevenţei se stabileşte la 50 euro /mp, conform HCL nr147/2006, cu plata preţului în 2 ani la cursul leu/euro din ziua plăţii.

      Art. 7 Primarul municipiului, prin  Serviciul Venituri şi Serviciu de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

       Art. 8 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează

  Gheorghe ICHIM                                               Secretarul Municipiului

                                                                                   Jr. Eugenia Agapi

 

VATRA DORNEI

28.03.2008

NR.49