ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  modificarea si completarea HCL nr.53/2005 pentru “aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare în municipiul Vatra Dornei”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava,

 întrunit în şedinţă ordinară în data de  28 martie 2008 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu: prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006; prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local: prevederile Legii nr.3/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor; prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

în temeiul art.36, alin.2, lit.”d”, alin.6, lit. „a”, pct.14, art.45, alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 , Republicată,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă modificarea si completarea  Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Vatra Dornei, aprobat prin HCL nr.53/2005, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2 Primarul, prin DADP şi Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează,

  Gheorghe ICHIM                                               Secretarul Municipiului

                                                                                   Jr. Eugenia AGAPI

 

VATRA DORNEI

28.03.2008

NR.50