ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de

30 aprilie 2008

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "b" şi alin.4 lit."a", precum şi art.45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Vatra Dornei şi bugetele instituţiilor subordonate, pentru anul 2008, cu veniturile, respectiv cheltuielile detaliate, bugetele instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, bugetul împrumuturilor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile şi bugetul de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pentru anul 2008, aprobat prin HCL nr.20/14.02.2008 conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  Contrasemnează,

  Gheorghe ICHIM                                               Secretarul Municipiului

                                                                             Jr. Felicia  MEZDREA

 

 

 

VATRA DORNEI

30.04.2008

NR.51