ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea concesionării, către  SC QUERCUS SRL VATRA DORNEI suprafeţei  de 618 mp de teren, aferente construcţiilor proprietate particulară,  teren situat în Str.Unirii şi a suprafeţei de 990 mp teren, situat în Str.Podu Verde

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123, alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale -Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” , alin. (5) lit. ,,a,, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001.– a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă concesionarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 618  mp teren situat în strada Unirii,  către SC QUERCUS SRL VATRA DORNEI, teren aferent constructiei proprietate particulară a acesteia.

Art. 2 Durata concesiunii se stabileşte la 49 de ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

Art. 3 Nivelul redevenţei pentru teren, de la art.1, se stabileşte la 30 euro /mp, conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei, cu plata preţului în 5 ani la cursul leu/euro din ziua plăţii.

Art.4 Se aprobă concesionarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de  990 mp teren situat în strada Podu Verde,  tre SC QUERCUS SRL VATRA DORNEI, teren aferent constructiei proprietate particulară a acesteia.

Art. 5 Nivelul redevenţei pentru teren, de la art.4, se stabileşte la 25 euro/mp, conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei, cu plata preţului în 5 ani la cursul leu/euro din ziua plăţii.

Art. 6 Contractul de concesiune va fi încheiat în termen de 20 zile, după achitarea tuturor debitelor restante către bugetul local.

Art. 7 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri şi Serviciu de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează,

  Gheorghe ICHIM                                          Pt. Secretarul Municipiului

                                                                             Jr. Felicia  MEZDREA

VATRA DORNEI

30.04.2008

NR.52