ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, privind  aprobarea concesionării  suprafeţei de  250 mp teren, către Ortuanu Cătălin Vasile, teren  situat în Str.Tudor Vladimirescu, nr.2, în vederea extinderii  locuinţei  proprietate particulară a acestuia

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.15, lit.”e” din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea construcţiilor;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” , alin. (5) lit. ,,a,, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001.– a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă concesionarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 250 mp teren situat în strada Tudor Vladimirescu, nr.2, către Ortuanu Cătălin Vasile, în vederea extinderii constructiei proprietate particulară a acestuia.

Art. 2 Durata concesiunii se stabileşte la 49 de ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

Art. 3 Nivelul redevenţei se stabileşte la 50 euro /mp, conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei, cu plata preţului în 5 ani la cursul leu/euro din ziua plăţii.

Art. 4 Contractul de concesiune va fi încheiat în termen de 20 zile, după achitarea tuturor debitelor restante către bugetul local.

Art. 5 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri şi Serviciu de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează,

  Gheorghe ICHIM                                          Pt. Secretarul Municipiului

                                                                             Jr. Felicia  MEZDREA

VATRA DORNEI

30.04.2008

NR.53