ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a cotei de teren aferentă spaţiilor comerciale din Str.Mihai Eminescu, nr.51, Str.Chiliei nr.10 şi Str.Bîrnărel nr.19,  tre S.C. “DORNACOM ” S.A., proprietara construcţiilor

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “cşi alin.5 lit.”bşi art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 126 mp., reprezentând cota de teren aferentă spaţiilor comerciale, proprietate privată a S.C.”DORNACOM”S.A. situată în Str.Mihai Eminescu, nr.51, teren identic cu parte din  parcela topo 5200 din CF 10.996.

Art.2. Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 50euro/mp conform HCL nr.146/2006 privind aprobarea  preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului restul iar restul sumei în 6 rate egale lunare.

Art.3 Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 280 mp., reprezentând cota de teren aferentă spaţiilor comerciale, proprietate privată a S.C.”DORNACOM”S.A. situată în Str.Chiliei nr.10, teren identic cu parte din  parcela topo 5198 din CF 10.995.

Art.4. Preţul terenului de la art.3, se stabileşte la 17euro/mp conform HCL nr.146/2006 privind aprobarea  preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului restul iar restul sumei în 6 rate egale lunare.

Art.5 Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 73,67 mp., reprezentând cota de teren aferentă spaţiilor comerciale, proprietate privată a S.C.”DORNACOM”S.A. situată în Str.Bîrnărel, nr.19,  teren identic cu cota de 1/3 părţi  2428-C1-UV din CF 10.979- suprafaţa de 37,57 mp (reprezentând cota de 51% din 1/3 din 221mp) şi suprafaţa de 36,10 mp  teren identic cu parcela topo 2428-C1-U VI din CF 10.978 (reprezentând  cota de 49% din 1/3 din 221 mp)

Art.6. Preţul terenului de la art.5, se stabileşte la 24 euro/mp conform HCL nr.146/2006 privind aprobarea  preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului restul iar restul sumei în 6 rate egale lunare.

Art.7 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  Contrasemnează,

  Gheorghe ICHIM                                          Pt. Secretarul Municipiului

                                                                             Jr. Felicia  MEZDREA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.04.2008

NR.54