ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor locuinţe sociale în vederea vânzării conform Legii nr.112/1995

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispoziţiilor art. 36  alin. (2) lit. “cşi alin.(5) lit. “b”, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, a următoarelor locuinţe sociale:

Art. 2 Datele din Inventarul domeniului public, atestat prin Anexa nr.6 la HG nr.1357/2001, se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Vânzarea locuinţei în temeiul Legii nr.112/1995, se va putea face după achitarea diferenţei de chirie, conform art.2 din HCL nr.73/31.08.1999.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcţia economică şi Compartimentul Locativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 Contrasemnează,

  Gheorghe ICHIM                                          Pt. Secretarul Municipiului

                                                                             Jr. Felicia  MEZDREA

 

VATRA DORNEI

30.04.2008

NR.55