ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin licitaţie publică, a suprafeţei

de 1450 mp teren, situat în str. Unirii f.n.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2008

Având în vedere expunerea de motive a domnului ing.Constantin Huţanu, primarul municipiului Vatra Dornei, raportul compartimentului de specialitate; avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.13, alin.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin. (5) lit.”b”, precum şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice local-Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 . Se aprobă concesionarea, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 1450 mp, teren situate în Str.Mălinilor, în vederea  construirii unui teren de sport.

Art. 2 Nivelul de pornire la licitaţie al redevenţei va fi de 25 euro/mp, conform HCL nr.147/2006 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei.

Art. 4 Durata concesiunii se stabileşte la 49 ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

Art.5 Plata preţului se va face în termen de 6 ani.

Art. 6 Primarul, prin Serviciul Venituri, Compartimentul Cadastru şi Serviciul buget contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 Contrasemnează,

  Gheorghe ICHIM                                          Pt. Secretarul Municipiului

                                                                             Jr. Felicia  MEZDREA

 

VATRA DORNEI

30.04.2008

NR.56