ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind extinderea reţelei de distribuţie a agentului termic în zona

 Str. Mihai Eminescu nr.53

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de consilierii locali Postelnicu Tinel şi Pal Ştefan, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legea  nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“dşi alin.6 lit.”a” pct.14 , precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă  proiectarea şi executarea extinderii reţelei de distribuţie a agentului termic în zonele str. Mihai Eminecu nr.53.

Art. 2 Finanţarea lucrărilor prevăzute la art.1, se va face de la bugetul local.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget contabilitate şi Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  Contrasemnează,

  Gheorghe ICHIM                                          Pt. Secretarul Municipiului

                                                                             Jr. Felicia  MEZDREA

 

 

 

VATRA DORNEI

30.04.2008

NR.58