ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar, către  Catedrala Sfânta Treime, în vederea  achiziţionării unui clopot

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “dşi alin. (6) pct. 6, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei,  pentru  Catedrala Sfânta treime în vederea achiziţionării unui clopot.

Art. 2 Suma alocată conform art.1 va fi suportată din bugetul local.

Art.3 Primarul, prin Serviciul buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  Contrasemnează,

  Gheorghe ICHIM                                          Pt. Secretarul Municipiului

                                                                             Jr. Felicia  MEZDREA

 

VATRA DORNEI

30.04.2008

NR.60