ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  privind alocarea sumei de 2300 lei, în vederea organizării taberei de pictură “Prisma

           

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2008

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “dşi alin. (6) pct. 6, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se  aprobă parteneriatul  cu Asociaţia de artă Nicolae Tonitzaîn vederea organizării Taberei de picturăPrisma”.

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 2300 lei,  în vederea organizării  manifestării menţionate la art.1, reprezentând cheltuieli de masă şi cazare.

Art. 3  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din bugetul local.

Art.4 Primarul, prin Serviciul buget- contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează,

  Gheorghe ICHIM                                          Pt. Secretarul Municipiului

                                                                             Jr. Felicia  MEZDREA

 

 

VATRA DORNEI

30.04.2008

NR.63