ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea extinderii iluminatului public pe Str.Roşu

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“dşi alin. 6 pct. 14, precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001.a administraţiei publice locale -Republicată ;

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă extinderea reţelei de iluminat public pe Str.Roşu

Art. 2 Finanţarea lucrărilor prevăzute la art.1, se va face din bugetul local.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul buget- contabilitate şi Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează,

  Gheorghe ICHIM                                          Pt. Secretarul Municipiului

                                                                             Jr. Felicia  MEZDREA

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.04.2008

NR.65