ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  închirierii  suprafeţei de  209 mp, teren situat în Str.Unirii nr.91,   proprietatea domnului Dumitraş Radu,  teren afectat de montarea conductelor  termice

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit. “e” şi art. 45 din Legea nr. 215/2001rep. – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă închirierea suprafeţei de 209mp teren, pe o durată de 5 ani cu posibilitatea de prelungire, teren situat în str. Unirii, nr.91, Vatra Dornei, de la Dumitras Radu, teren afectat de montarea conductelor termice.

Art. 2 Preţul  închirierii imobilului descris la art.1  va fi de 1 leu/mp/lună, conform HCL nr.92/2007.

Art. 3 Se aprobă compensarea cu titlu de despăgubiri,  în sumă de 11.704 lei pentru folosinţa terenului menţionat la art.1, pentru  energia termică consumată, începând cu anul 2003.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serv. Contabilitate,  DADP şi Serviciul de urbansim, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează,

  Gheorghe ICHIM                                          Pt. Secretarul Municipiului

                                                                             Jr. Felicia  MEZDREA

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.04.2008

NR.67