ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRĀRE

privind modificarea şi completarea HCL nr.126/2001 “privind stabilirea destinaţiei şi a ordinii de priorităţi pentru repartizarea locuinţei din Str.Bīrnărel nr.7, ap.4”

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, īntrunit īn şedinţă ordinară īn data de 30 aprilie 2008

Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Īn conformitate cu prevederile Legii nr114/1996 a locuinţei;

Īn temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin.(5) lit.,,b”precum şi art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă  modificarea HCL nr.126/29.11.2001 privind “stabilirea destinaţiei şi a ordinii de priorităţi pentru repartizarea locuinţei din Str.Bīrnărel nr.7, ap.4” astfel:

Art.2 Imobilul din Str.Bīrnărel, nr.7, ap.4, va avea destinaţia de locuinţă.

Art.3 Se aprobă vānzarea locuinţei menţionată la art.2, conform legislaţiei īn vigoare.

Art.4  Īncepānd cu data prezentei se abrogă HCL nr.126/2001.

Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul locativ, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează,

  Gheorghe ICHIM                                          Pt. Secretarul Municipiului

                                                                             Jr. Felicia  MEZDREA

 

 

VATRA DORNEI

30.04.2008

NR.68