ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea diferenţei de cost  neacoperite din încasări, pentru activitatea de transport public de călători în Municipiul Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile HCL nr.44/2008 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a transportului public local de călători în Municipiul Vatra Dornei;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “dşi alin. (6) lit.”a”pct.14, precum şi art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă, suportarea  diferenţei de cost  pentru  activitatea de transport public local în Municipiul Vatra Dornei, pentru cheltuielile  neacoperite din încasări, din bugetul local.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul buget contabilitate şi  Direcţia de Administrare a Domeniului Public, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează,

  Gheorghe ICHIM                                          Pt. Secretarul Municipiului

                                                                             Jr. Felicia  MEZDREA

 

 

VATRA DORNEI

30.04.2008

NR.69