ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind majorarea cuantumului pentru masa zilnică a copiilor de la “Centrul de zi pentru copii Chilia”

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 31 ianuarie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. Nr. 729/2005 privind stabilirea nivelurilor alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit."d" și alin. (6) lit. ,,a" pct.2, precum și art. 45 din Legea nr. 215/2001– a administrației publice locale -Republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă majorarea cuantumului pentru masa zilnică a copiilor din Centrul de zi pentru copii Chilia, de la 5 lei la 7 lei/zi/copil.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Directia de asisitențăa socială și Serviciul buget contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează

ILIE BOANCHEȘ Secretarul Municipiului

Jr. Eugenia Agapi

VATRA DORNEI

31.01.2008

NR.7