ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru anul 2007

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 aprilie 2008

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.57 art. 1 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”b” , alin. (4) lit. ,,a,, precum şi art 45 din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale- Republicată.;

 HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă conturile anuale de execuţie pentru anul 2007 ale următoarelor bugete: bugetul local al municipiului Vatra Dornei, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul împrumuturilor interne, bugetul fondului de rulment şi bugetul depozitelor speciale pentru construcţii de locuinţe, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   Contrasemnează,

  Gheorghe ICHIM                                          Pt. Secretarul Municipiului

                                                                             Jr. Felicia  MEZDREA

 

 

VATRA DORNEI

30.04.2008

NR.70