R O M Ā N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Ā R E

privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor  consilierilor

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava

Īntrunit īn data de 19.06.2008

 

 

          Īn baza prevederilor art.31 alin.(2)  şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 4 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.35/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002,

 

                                      H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art.1. Comisia de validare a mandatelor de consilieri locali va fi formată din 5 consilieri.

          Art.2. Se alege Comisia de validare a mandatelor de consilieri locali, īn următoarea componenţă:

          1. VASILE CHIRUŢĂ

          2. PROBOTEANU CONSTANTIN

          3. POSTELNICU TINEL

         4. IORDACHE GHEORGHE

         5. BONCHEŞ ILIE

Preşedinte de vārstă,                                                Asistenţi ,

BUZILĂ GHEORGHE                                 CRĂCIUNESCU ILIE

                                                                            

 

                                                                               IOJA CEZAR

 

 

 

                                                                             Contrasemnează,

                                                                                                Secretarul municipiului

                                                                                                     Jr. Petronela Vlasa

Nr.72/19.06.2008