R O M Ā N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Ā R E

privind validarea mandatelor  consilierilor

 

Consiliul local al municipiului  Vatra Dornei, Judeţul Suceava

Īntrunit īn şedinţă īn data de 19.06.2008

 

 

          Avānd īn vedere Procesul-verbal privind propunerile de validare a consilierilor locali, prezentat de Comisia de validare ;

          Īn baza prevederilor art.31 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.7 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.35/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002,

 

 

                                      H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art. unic. Validează mandatele consilierilor aleşi la data de 01.06.2008 pentru Consiliul local al municipiului  Vatra Dornei, judeţul Suceava, după cum urmează:

 

1.      ALEXIEVICI PETRICĂ

2.    BOCA ROMAN

3.     BONCHEŞ ILIE

4.    BUZILĂ GHEORGHE

5.     CHEŞA ELENA

6.    CHIRUŢĂ VASILE

7.     COJOCARU  NICUŞOR MARCEL

8.    COSTIN SORIN LIVIU OCTAVIAN

9.    CRĂCIUNESCU ILIE

10.            DROMERESCHI GHEORGHE

11.  HUŢANU CONSTANTIN

12.IOJA CEZAR

13. IORDACHE GHEORGHE

14.MIRONESCU VASILE

15. POSTELNICU TINEL

16.PROBOTEANU CONSTANTIN

17. RUSU FILARET MIRCEA

 

 

Preşedinte de vārstă,                                         Asistenţi ,

BUZILĂ GHEORGHE                                 CRĂCIUNESCU ILIE

                                                                            

 

                                                                               IOJA CEZAR

 

 

 

                                                                             Contrasemnează,

                                                                                                Secretarul municipiului

                                                                                                     Jr. Petronela Vlasa

 

 

 

Nr.73/19.06.2008