R O M Ā N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Ā R E

privind  constituirea Consiliului local al

municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, Judeţul Suceava

Īntrunit īn şedinţă īn data de 19.06.2008

 

 

          Īn baza prevederilor art.34, alin.(2) şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cāt şi ale art.8 alin (6) din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.35/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002,

 

                                      H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art. unic. Īn urma validării mandatelor  consilierilor aleşi la data de 01.06.2008 şi depunerii jurămāntului de către 17 consilieri validaţi,  declară legal constituit Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava.

 

Preşedinte de vārstă,                                                Asistenţi ,

BUZILĂ GHEORGHE                                 CRĂCIUNESCU ILIE

                                                                            

 

                                                                               IOJA CEZAR

 

 

 

                                                                             Contrasemnează,

                                                                                                Secretarul municipiului

                                                                                                     Jr. Petronela Vlasa

 

 

Nr.74/19.06.2008